Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce, ul. Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860813, REGON: 387068015, NIP: 6832111084, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł, dalej także SALT DEVELOPMENT, informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce, ul. Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka, KRS: 0000860813, REGON: 387068015, NIP: 6832111084, tel: 693 745 385 I 888 495 858 , e-mail: biuro@salt-development.pl. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, to jest w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w tym również w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług SALT DEVELOPMENT, jeżeli tego dotyczyło złożone przez Panią/Pana zapytanie w ramach formularza oraz w celu marketingu bezpośredniego usług SALT DEVELOPMENT lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Powyższe oznacza, że SALT DEVELOPMENT  przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  a. w celu wynikających z funkcji formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  b.w celu marketingu bezpośredniego oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z funkcji formularza kontaktowego. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. dostawcy, którym SALT DEVELOPMENT zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, a w przypadku braku cofnięcia zgody – przez rok po okresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby SALT DEVELOPMENT lub w formie dokumentowej na adres mailowy: biuro@salt-development.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani//Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w Polityce Prywatności. Aktualna treść Polityki Prywatności zamieszczona jest na stronie internetowej SALT DEVELOPMENT.