Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób  korzystających z serwisu internetowego pod adresem www.salt-development.pl (dalej jako  „Użytkownicy” oraz „Serwis internetowy”). 
  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 2. DEFINICJE 
  Administrator danych osobowych – SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce, ul, Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000860813, REGON: 387068015, NIP: 6832111084, o kapitale zakładowym  wynoszącym 20.000,00 zł. Adres e-mail: biuro@salt-development.pl, telefon: 693 745 385,  888 495 858. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie  danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych  osobowych. 
  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w  tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone  za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
  Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE. 
  Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem:  www.salt-development.pl 
  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo  kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.  

III. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH  

 1. SERWIS INTERNETOWY 
  Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego, Administrator danych  osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia  oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie internetowym. 
  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:  
  a) w celu wykonania umowy o świadczenie usługi udostępniania Użytkownikowi treści  zawartych w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
  b) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj.  uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy  stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;  
  c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na  podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora danych  osobowych polegającego na ochronie jego praw;  
  d) w celu marketingu bezpośredniego (informowania o własnych usługach, zmianach  w zakresie i sposobie ich świadczenia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj.  uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na prezentacji  świadczonych przez Administratora danych osobowych usług;  
  e) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO.  
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY 
  Użytkownik w celu skorzystania z Formularza kontaktowego i uzyskania szczegółowych  informacji dotyczących przedstawionych w Serwisie internetowym usług podaje następujące  dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz opcjonalnie: telefon kontaktowy.
  Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na  wiadomość wysłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego. 
  Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:  
  a) w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, tj. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego  zapytania przesłanego przez udostępniony formularz internetowy – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a RODO;  
  b) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj.  uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na  prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem  Serwisu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.  
 3. KONFIGURATOR CENY 
  Użytkownik w celu skorzystania z opcji Konfigurowania ceny i uzyskania szczegółowych  danych z tym związanych podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail,  opcjonalnie: telefon kontaktowy. 
  Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność otrzymania przez Użytkownika  indywidualnej kalkulacji dokonanej za pomocą Konfiguratora ceny. 
  Dane Użytkownika będą przetwarzane:  
  a) w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, tj. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego  zapytania przesłanego przez udostępniony Konfigurator ceny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
  b) w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy, w tym dokonania opracowania i przesłania odpowiedniej  konfiguracji ceny przy wskazanych parametrach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
  c) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj.  uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem  Konfiguratora ceny.  
 4. REKLAMACJE 
  Użytkownik składając reklamacje na usługi świadczone przez Administratora podaje  następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji. 
  Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia Reklamacji. Brak podania danych  osobowych spowoduje niemożność rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika Reklamacji. 
  Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:  
  a) w celu rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji, to jest w przypadku  konsumentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku pozostałych osób w celu  wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  
  b) w celu dochodzenia roszczeń wynikających z lub związanych ze złożoną reklamacją –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora danych  osobowych polegającego na ochronie jego praw.  
 5. MARKETING 
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych lub telefonicznych  powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach  zawierają informacje handlowe. 
  W celu realizowania działań marketingowych Administrator danych osobowych w niektórych  przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu  przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących  osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 
  Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane:  
  a) w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, tj. wysyłania informacji marketingowych za  pośrednictwem e-mail lub telefonicznie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  b) w celu realizacji marketingu własnego, w tym profilowania, w szczególności wyświetlanie  Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie internetowym lub kierowanie do  oznaczonych Użytkowników powiadomień o interesujących ofertach lub treściach  środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną lub  telefonicznie, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem  np. badania satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO: , tj. uzasadnionego  interesu Administratora danych osobowych polegającego na marketingu usług własnych.  
 6. COOKIES 
  Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu  internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług  wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania  ze stron internetowych Serwisu internetowego; 
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika  ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika; 
  – „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Administratorowi anonimowych  danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników  ze stron internetowych.
  Administrator w ramach Serwisu internetowego wykorzystuje wymienione powyżej pliki  cookies w następujących celach: 
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki  te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio  wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu  internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości.
  Dodatkowo Administrator korzysta z usług podmiotu Google Ireland Limited – Google  Analytics – rozwiązanie jest wykorzystywane dla celów analitycznych. Użytkownik może w  każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu.
  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia  cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W celu wyczyszczenia  urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy  usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Instrukcja zarządzania plikami  „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej –  (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari).
  Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym  działaniem Serwisu internetowego i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności  Serwisu internetowego. 
 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  Dane osobowe przetwarzane są przez czas ustalony w oparciu o poniższe kryteria:  a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym  przepisów podatkowych i rachunkowych;  
  b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania  danych  
  c) w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia  wyrażonej zgody, a w przypadku braku cofnięcia zgody – przez rok po okresie udzielenia  odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub Konfiguratora  ceny. 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. następujące podmioty:  podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę prawną lub  podatkową,  

 • podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę informatyczną,  biura nieruchomości,  
 • notariusze,  
 • podmiot świadczący na rzecz Administratora danych osobowych obsługę księgowości,  firmy uczestniczące w procesie budowlanym – wykonawcy,  
 • firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru,  
 • firmy kurierskie,  
 • instytucje płatnicze,  
 • organy publiczne (US).  

V. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE  

Użytkownikowi przysługuje prawo:  

 1. dostępu do swoich danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona  do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej  dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz  następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych,  informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub  organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowany okres  przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego  okresu, informacje o prawie żądania od Administratora sprostowania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,  oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie  wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od  osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, informacje  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej  w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której  dane dotyczą;  
 2. otrzymania kopii danych – Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopie  danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli Użytkownik zwraca się o kopię drogą elektroniczną i nie zaznaczy inaczej, to informacje zostaną udzielone w  powszechnie stosowanej formie elektronicznej;  
 3. sprostowania danych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora  niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Użytkownik ma prawo żądania  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie  dodatkowego oświadczenia;  
 4. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik ma prawo żądania  od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a  Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi  jedna z następujących okoliczności:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny  sposób przetwarzane;
  b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie  ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
  c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane  dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu  bezpośredniego; 
  d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego  przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega  administrator;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa  informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Prawo żądania usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim  przetwarzanie jest niezbędne: 
  – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
  – do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy  prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach  sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
  – z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie  z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; 
  – do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych  lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile  prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie  utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 
  – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 5. ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora  ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 
  a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń; 
  d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  
 6. prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu  maszynowego dane osobowe go dotyczące które dostarczył Administratorowi oraz ma  prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony  Administratora, którego dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób  zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu  administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych  opartego na art. 6 ust 1 lit e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej  powierzonej administratorowi) lub f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające  ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest  dzieckiem) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie  wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu  bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego  marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim  marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec  przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych  osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę. Użytkownik  może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

W celu skorzystania z przysługujących mu praw Użytkownik może skierować wniosek do  Administratora w formie pisemnej i wysłać na adres: ul, Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka lub w  formie dokumentowej i wysłać na adres mailowy: biuro@salt-development.pl.  

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI  MIĘDZYNARODOWEJ  

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru  Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Jednakże, dane  osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar  Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, w związku z  działaniami podejmowanymi z wykorzystaniem platformy Google Analytics.  

Google Analytics – Google stosuje standardowe klauzule umowne w odniesieniu do  przekazywania danych w usługach reklamowych i analitycznych, więcej informacji pod  adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

VII. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO  

W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych przez niego danych  osobowych narusza przepisy RODO, posiada prawo do wniesienie skargi do organu  nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

Stawki 2  

00-193 Warszawa  

tel. 22 531-03-00  

kancelaria@uodo.gov.pl  

Infolinia: 606-950-000 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI  

Użytkownik będzie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w formie  profilowania, na zasadach określonych w pkt. III. 5 niniejszej Polityki prywatności.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.