Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin obowiązuje od dnia: 31 marca 2021 roku.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Serwis internetowy pod adresem www.salt-development.pl jest SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce, ul. Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860813, REGON: 387068015, NIP: 6832111084, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł, zwanym dalej: „Usługodawcą”.
 2. Regulamin określa: warunki i zasady świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.salt-development.pl, stosunki między Usługodawcą a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, której dysponentem jest Użytkownik;
 2. Formularz kontaktowy – formularz elektroniczny, umożliwiający kontakt Użytkownika z Usługodawcą;
 3. Konfigurator ceny – usługa pozwalająca na wygenerowanie wstępnej informacji o cenie przedstawianych domów, mieszkań lub lokali w oparciu o preferencje wybrane w Serwisie internetowym przez Użytkownika za pomocą kreatora umieszczonego w Serwisie internetowym;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. Serwis internetowy – strona internetowa Usługodawcy zlokalizowana pod adresem www.salt-development.pl;
 6. Usługodawca – SALT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wieliczce, ul, Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka, nr KRS: 0000860813, REGON: 387068015, NIP: 6832111084;
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego, spełniająca kryteria wynikające z Regulaminu.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. W ramach Serwisu internetowego świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Dostęp do Serwisu internetowego nie wymaga spełnienia jakichkolwiek dodatkowych formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji Użytkownika ani logowania. Podanie danych kontaktowych jest wymagane wyłącznie w przypadku korzystania z Formularza kontaktowego lub Konfiguratora cen.
  3. Serwis internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w celach informacyjnych i marketingowych. Nie jest możliwe zawieranie poprzez Serwis internetowy transakcji w szczególności nabycia mieszkań, domów czy lokali.
  4. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
  5. Użytkownik korzystając z Serwisu internetowego akceptuje Regulamin i postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z prawem i zaakceptowanym Regulaminem.
  6. Dostęp do Serwisu internetowego jest bezpłatny i nieograniczony w czasie.
  7. Serwis internetowy umożliwia Użytkownikowi:
   a. pozyskiwanie informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Usługodawcę w Serwisie internetowym, m.in. o lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych, domach oferowanych do sprzedaży przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. III pkt. 4);
   b. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Usługodawcy, a także ewentualnych promocjach;
   c. wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą Formularza kontaktowego;
   d. korzystania z Konfiguratora cen.
  8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
   a. przeglądarkę internetową obsługującą CSS3 i HTML5: rekomendowane jest korzystanie z najnowszych przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge itp.;
   b. włączoną obsługę języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”;
   c. aktywne połączenie z siecią Internet.
  9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu internetowego na urządzeniach końcowych Użytkownika. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o plikach „cookies” Usługodawca zawarł w Polityce Prywatności.
  10. Usługodawca zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
  1.  
 1.  

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
  2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu internetowego.
  3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu internetowego.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem sił wyższych, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, jak również za czasową niemożność korzystania z Serwisu internetowego, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań lub udogodnień w ramach Serwisu internetowego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług, funkcji i udogodnień dla Użytkowników, modyfikowania bądź usuwania treści zawartych w Serwisie internetowym, w tym informacji o dostępnej ofercie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w Serwisie internetowym w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu internetowego. 

 

VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I KONFIGURATORA CEN

  1. Z Formularza kontaktowego i Konfiguratora cen może korzystać Użytkownik, będący osobą fizyczną, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  2. Użytkownik korzysta z Formularza kontaktowego poprzez:
   a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu, a także wpisanie treści wiadomości;
   b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia;
   c. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
   d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
   e. wysłanie wiadomości poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.
  3. Użytkownik korzysta z Konfiguratora cen poprzez:
   a. wypełnienie Konfiguratora cen przez wybranie, wskazanie lub wprowadzenie preferencji Użytkownika koniecznych do przygotowania informacji o cenie przedstawianych domów, lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych w wariantach wskazanych przez Użytkownika;
   b. podanie przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu;
   c. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia;
   d. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania informacji o cenie;
   e. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
   f. przesłanie danych poprzez naciśnięcie wskazanej opcji/przycisku „WYŚLIJ KALKULACJĘ”.
  4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych lub danych kontaktowych (w tym numeru telefonu oraz adresu e-mail) innej osoby.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 1.  

 

VII. UWAGI I REKLAMACJE

  1. Uwagi oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego można zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@salt-development.pl lub pisemnie na adres: ul. Dębowa 22N, 32-020 Wieliczka.
  2. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację jej podstawy i osoby zgłaszającej reklamację oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w reklamacji lub pisemnie na adres wskazany, jako właściwy do doręczeń.

 

VIII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.salt-development.pl/polityka-prywatnosci.

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z uwagi na zmianę obowiązującego prawa, charakteru Serwisu internetowego, oferowanych usług, czy wymagań technicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym.
  2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie internetowym stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich wykorzystania zarówno w całości, w części jak i w formie zmodyfikowane.
  3. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu internetowego, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Użytkownik powinien brać je pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających jego infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

 

Podstawowymi zagrożeniami każdego użytkownika Internetu, w tym Użytkownika, są:

 • obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika;
 • obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, polegającym na zebraniu adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 • możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
 • możliwość zainstalowania programów śledzących działanie Użytkownika, przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 • możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika;
 • możliwość włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników Internetu, w tym Użytkownika, zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej,
 • zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczających sprzęt komputerowy,
 • stosowanie do kont pocztowych, oraz innych aplikacji internetowych wymagających podania hasła, haseł o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowa zmiana haseł.

 

Stosowanie przez Użytkownika powyższych środków bezpieczeństwa prowadzi do uniknięcia potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z Internetu.